Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna (NPL)

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna (NPL) to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. 


 nr telefonu: 24 38 80 371 lub kom. 508 919 332

PORADNIA NPL znajduje się w budynku szpitala przy ul. Kościuszki 52 (po lewej stronie od wejścia głównego)

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka, i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad:

  • w warunkach ambulatoryjnych,
  • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych),
  • telefonicznie.

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie:

  • nagłego zachorowania;
  • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy;
  • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

 Świadczenia z zakresu Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej (NPL) realizowane są w Kutnowskim Szpitalu Samorządowym Sp. z o.o. w ramach zawartej umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez podwykonawcę NZOZ Dermex.

 

Szanowni Pacjenci ,

zgodnie z pismem Ministerstwa  Zdrowia do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 lipca 2018 r. (UZ-PR.074.55.2018.KS) w odpowiedzi na pytanie:

Czy możliwa jest realizacja zlecenia wystawionego przez niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego?

Informujemy, że przywołane w piśmie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. z późn. zm.), wprost wskazują, iż w ramach świadczeń gwarantowanych świadczeniobiorcy przysługują świadczenia udzielane przez pielęgniarkę w warunkach ambulatoryjnych, zlecone przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Powyższe brzmienie wyklucza milowość zlecania ww. świadczeń przez lekarza niebędącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego. Co oznacza, iż o wykonaniu takiego zlecenia powinien zadecydować wyłącznie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Ustosunkowując sie natomiast do kwestii realizacji świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla pacjenta nieubezpieczonego uprzejmie wyjaśniamy:

Wprowadzone zmiany w art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1938 z późn. zm.), nie zniosły obowiązku potwierdzania prawa do świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej.

Świadczeniobiorca nadal jest zobowiązany potwierdzić prawo do świadczeń w jeden z przewidzianych przez ustawę sposobów tj.

  • elektroniczne potwierdzenie za pośrednictwem systemu eWUŚ,
  • złożenie oświadczenia
  • przedstawienie dokumentu papierowego potwierdzającego prawo do świadczeń.

Osoby, które zadeklarują, że nie posiadają prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, nie mają podstaw do uzyskania świadczenia finansowanego ze środków publicznych, gdyż wprowadzone rozwiązania nie zmieniły regulacji, jakie uprawniają do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wskazane regulacje dotyczą jedynie niedochodzenia przez Fundusz kosztów udzielonego świadczenia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej od osoby, której prawo do świadczeń nie zostało potwierdzone, pomimo złożenia oświadczenia o posiadaniu takiego uprawnienia.