COVID-19

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
NA POTRZEBY WSPARCIA PROCESU ORGANIZACJI I REALIZACJI SZCZEPIEŃ PRZECIWKO CHOROBIE WYWOŁANEJ ZAKŻENIEM WIRUSEM SARS-COV-2 (COVID-19)

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) informujemy, że:

 

1.      Administratorem Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu dot. zgłoszenia do szczepienia przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem SARS-COV-2 (COVID-19) jest "Kutnowski Szpital Samorządowy" Spółka z o.o. ,  99-300 Kutno,  ul Kościuszki 52,  tel. 24 3880 200, adres e-mail: nzoz.kss@szpital.kutno.pl reprezentowany przez Prezesa Zarządu.
2.      W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych (kontakt jak wyżej)  lub  iod@szpital.kutno.pl   lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.      Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wsparcia procesu organizacji i realizacji szczepień przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19).

4.      Podstawą prawną przetwarzania danych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, wyrażona poprzez wypełnienie formularza.

Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione Centrum e-Zdrowie, Ministerstwu Zdrowia, Narodowemu Funduszowi Zdrowia. Ponadto, dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie przepisów prawa.
Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania jednak nie dłużej niż do momentu zakończenia realizacji szczepień przeciwko COVID-19. Po upływie tego okresu, dane osobowe zostaną usunięte (zniszczone).
W przypadkach, na zasadach i w trybie określonym w obowiązujących przepisach przysługuje Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do treści danych oraz ich sprostowania (art. 15 i 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (art. 21 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) oraz cofnięcia Pani/Pana zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w przypadku podejrzenia, że dane osobowe są przetwarzane przez Administratora z naruszeniem przepisów prawa.
Podanie Pani/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże niezbędne do objęcia Pani/Pana programem szczepień. Brak podania danych uniemożliwi przekazanie Pani/Pana zgłoszenia Narodowemu Funduszowi Zdrowia i tym samym poddanie się przez Panią/Pana szczepieniu przeciwko chorobie wywołanej zakażeniem wirusem SARS-COV-2 (COVID-19).
Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 4 pkt 4) RODO, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej.