Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Niniejsza deklaracja zawiera informacje o dostosowaniu strony internetowej portal.szpital.kutno.pl do wymagań określonych w Ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848).

 

Szpital w Kutnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej portal.szpital.kutno.pl.

 

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-15.

Data ostatniej aktualizacji: 2024-03-13.

 

Status zgodności:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 

Niedostępne elementy i treści:

-  Na stronie internetowej znajdują się obrazy oraz banery do których nie dodano opisów dla osób niedowidzących. Opisy będą dodawane sukcesywnie do ww. elementów. Wszystkie brakujące elementy będą uzupełnione w kolejnych aktualizacjach strony.

-  Brak jest zwięzłego tekstu alternatywnego (alt), który opisuje, co znajduje się na grafice lub, jeśli grafika jest odnośnikiem, dokąd prowadzi ten odnośnik. Wszystkie opisy zostaną uzupełnione w kolejnych aktualizacjach strony.

-  Teksty zamieszczone w serwisie mogą być niedostosowane do osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jeśli jakieś treści są niezrozumiałe, można skontaktować się z nami pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.

-  Brak wyraźnego wizualnego fokusa w aktywnych elementach, takich jak odnośniki, banery czy pola formularza. Element ten zostanie poprawiony w kolejnych aktualizacjach strony.

-  Brak zastosowanego usprawnienia w postaci „skip links”, czyli możliwości przejścia bezpośrednio do treści pojedynczej strony. Usprawnienie zostanie wprowadzone w kolejnych aktualizacjach strony. - Wybrane skrypty i aplety mogą być niedostępne dla osób niewidomych i osób korzystających wyłącznie z klawiatury. Nie powinny one wpłynąć na możliwość korzystania z naszej strony. W przypadku problemów możesz się z nami kontaktować pisząc na adres e-mailowy lub dzwoniąc do nas.

-  Odnośniki mogą otwierać się w nowym oknie lub zakładce przeglądarki bez ostrzeżenia. Poprawka zostanie wprowadzona w najbliższym czasie.

-  Nie posiadamy zaimplementowanego mechanizmu czytania tekstu ze strony oraz podstron. Mechanizm czytania tekstu ze stron zostanie uruchomiony w kolejnych aktualizacjach strony.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-06-12. Deklarację sporządzono na podstawie: samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Strona posiada następujące ułatwienia:

-  zmiana kontrastu.

-  na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Szpital zobowiązuje się dostosować stronę portal.szpital.kutno.pl. do wytycznych ww. Ustawy.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panią Agnieszką Pacałowską telefonicznie +48 24 3880-204 lub pod adresem poczty elektronicznej: a.pacalowska@szpital.kutno.pl

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie.

 

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

 

W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

  1. Do budynku prowadzą 2 wejścia- od ulicy Szpitalnej ( SOR) oraz główne wejście od ulicy Kościuszki. Przy wejściach znajdują się podjazdy dla wózków. Dla gości przeznaczone jest wejście główne.
  2. Portiernia znajduje się na wprost wejścia głównego. Dalsze przejście zabezpieczone jest dodatkowymi drzwiami, przez które może przejechać osoba na wózku.
  3. W Szpitalu znajdują się windy
  4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, oraz w ramach oddziałów i poradni
  5. Przed budynkiem wyznaczono 4 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
  6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
  7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.